Privatumo politika

Bankroto centro privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato Bankroto centro ir asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bankroto centru ir (ar) jo teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams. Politika taip pat taikoma ir Bankroto centro partnerių, su kuriais Bankroto centrą sieja sutartiniai ar įstatyminiai santykiai, darbuotojų ir atstovų atžvilgiu.

Politika taikoma fizinių asmenų asmens duomenims, ji netaikoma juridinių asmenų duomenimis, išskyrus asmens duomenims, susijusiems su asmenimis, kurie veikia kaip individualiai, ar atstovauja juridiniams asmenims. Politika taikoma ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jos įsigaliojimo dienos.

Bankroto centras duomenis tvarko tik esant šiems teisiniams pagrindams – siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bankroto centras įpareigoja atitinkami teisės aktai/teisinės prievolės vykdymas; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Bankroto centras siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Patys fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pačių pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti Bankroto centrą, kuris nebus atsakingas už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Įgyvendiname atitinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Atvejai, kai Bankroto centras renka ir tvarko asmens duomenis (sąrašas nebaigtinis):
1. Bankroto centras savo veikloje tvarko savo bendrovės narių, darbuotojų asmens duomenis. Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių ir naudojami tik vykdant Bankroto centrui nustatytas taikomas teisines ir mokestines pareigas.
2. Bankroto centras taip pat tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (klientų, verslo partnerių, kitų sandorio šalių, administruojamų įmonių savininkų, vadovų, darbuotojų, jų atstovų, kreditorių, taip pat jų darbuotojų ir atstovų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi minėtiems asmenims su Bankroto centru užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius, administruojant teismo nutartimis paskirtas bankroto bylas, sudarant ir vykdant, sandorius, sutartis ir susitarimus, plėtojant ir užtikrinant Bankroto centro teisėtus interesus, Bankroto centrui ginantis nuo jam pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų, vykdant jam taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.
3. Bankroto centras renka ir tvarko klientų, teikusių prašymą, skundą, paklausimą ar kitu būdu besikreipusių į Bankroto centrą raštu, įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais, taip pat procesiniuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti duomenys, kuriuos klientas pateikė Bankroto centrui), taip pat gali būti, kad asmens duomenys yra gaunami iš trečiųjų šaltinių – teismo, kreditorių ir kitų subjektų; šis duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.
4. Bankroto centras renka ir tvarko kandidatų į Bankroto centro darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ir susijusius duomenis) sutikimo pagrindu ir atrankos į Bankroto centro darbuotojus vykdymo tikslu. Jei kandidatas ir Bankroto centras darbo sutarties nesudaro, atrankai pasibaigus šiuos kandidato duomenis tvarko tik tuo atveju, jei kandidatas duoda aiškų sutikimą raštu tvarkyti šiuos duomenis po atrankos pabaigos – šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir su tikslu pakviesti kandidatą dalyvauti kitose darbuotojų atrankose ateityje. Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
5. Bankroto centras gali tvarkyti duomenis apie su klientais susijusius trečiuosius asmenis, pavyzdžiui, teisinius atstovus, naudos gavėjus, sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo, teisinės prievolės pagrindu konkrečios paslaugos teikimo klientui ar kitu teisėtu tikslu.
6. Bankroto centras gali rinkti klientų fizinių asmenų specialių kategorijų duomenis siekiant įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
7. Jums lankantis Bankroto centro interneto svetainėje, Bankroto centras gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius ir lūkesčius.

Asmens duomenys sudarytose su Bankroto centru sutartyse yra saugomi 5 metus po sutarties pasibaigimo;

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Bankroto centras asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientais sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ar teisėtus Bankroto centro interesus, įskaitant, bet neapsiribojant interesu tvarkyti ir saugoti asmens duomenis tokį laikotarpį, koks būtinas tinkamai atsakyti į galimas pretenzijas, ieškinius ir kitokius reikalavimus.

Bankroto centras tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, tačiau įstatymuose tiesiogiai numatytais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kreditoriams, kompetentingoms valdžios institucijoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administravimo institucijoms, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms.

Bet kokie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, teikiančioms asmens duomenų tvarkymo paslaugas Bankroto centrui, ir atitinkančioms įstatymų keliamus reikalavimus dėl duomenų apsaugos, o šios trečiosios šalys tuos duomenis gali tvarkyti. Bankroto centras gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: rinkodaros, archyvavimo, buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijų ir kitas paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus.

Tam tikri apsilankymo svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymus svetainėje susijusiu informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir kitais susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). Ne ES valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES, tačiau visos sąlygos dėl tvarkymo ir perdavimo aukščiau minėtiems subjektams bus kruopščiai vertinamos.

Duomenų subjektų teisės:
1. Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis; šią teisę gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei su Bankroto centro teikiamomis paslaugos, jų teikimo ypatumais susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma informacijai, kuri laikoma Bankroto centro komercine paslaptimi ir (ar) konfidencialia informacija;
2. Teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
3. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
4. Teisę reikalauti, kad pateikti Jūsų sutikimu pateikti asmens duomenys būtų ištrinti, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir (ar) teisės aktų reikalavimų laikymasis;
5. Teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai, kol Bankroto centras Jūsų prašymu patikrins jų tvarkymo teisėtumą;
6. Teisę reikalauti Bankroto centro perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su Jumis sudarytos sutarties pagrindu).
7. Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui;
8. Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo.

Bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu galima kreiptis tiesiogiai el. paštu info@bankrotocentras.lt, tel. +37068740002 arba asmeniškai adresu P. Lukšio g. 2-214, Vilnius pagal išankstinį susitarimą.”

Jei naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis arba pateikiate mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje Politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.

Privatumo politika nėra laikoma Bankroto centro ir duomenų subjekto susitarimu dėl jo asmens duomenų tvarkymo.